Jaarverslag
2018

     Adviesraad Sociaal Domein Rucphen

INHOUDSOPGAVE

 1. INLEIDING
 2. OPDRACHT EN WERKWIJZE
 3. TERUGBLIK
 4. SAMENSTELLING ADVIESRAAD
  SOCIAAL DOMEIN
 5. UITGEBRACHTE ADVIEZEN
  2018
 6. BEHANDELDE ONDERWERPEN 2018
 7. DOELSTELLINGEN 2019
 8. FINANCIEEL OVERZICHT 2018

 1. INLEIDING

In dit jaarverslag legt
de Adviesraad Sociaal Domein Rucphen verantwoording af over haar bezigheden in
het jaar 2018.

De Adviesraad Sociaal
Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W en de
Gemeenteraad over de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het sociaal
domein. Het sociaal domein omvat de Wet maatschappelijke ondersteuning,
Participatiewet en Jeugdwet. In 2018 zijn in totaal vier formele adviezen
uitgebracht. Daarnaast wordt informeel geadviseerd in contact met wethouders en
ambtenaren van de gemeente.

De Adviesraad kijkt ook
naar de gevolgen van uitvoering van beleid. Om hierin inzicht te krijgen nodigen
we diverse medewerkers en vrijwilligers uit van het sociaal domein tijdens onze
bijeenkomsten en luisteren naar signalen uit de samenleving. Belangrijkste
zaken die zijn gepasseerd in de Adviesraad Sociaal Domein in 2018:

 • Budget van het Sociaal
  Domein en hoe verhoudt zich dit tot de toekomstvisie van de Gemeente Rucphen.
 • Het afstemmen en
  beoordelen beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021.
 • Van Transitie naar
  transformatie
 • Verordening en beleid WMO
 • Nadere kennismaken met
  wethouder Breedveldt en medewerkers Sociaal Domein.

Deze en andere
bevindingen zijn door de Adviesraad Sociaal Domein besproken met het College
van B&W.

 • OPDRACHT EN WERKWIJZE

De gemeente Rucphen heeft
medezeggenschap van burgers bij beleidsontwikkeling en – uitvoering in het
sociaal domein geregeld door het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein.

De leden van de
Adviesraad Sociaal Domein zijn geïnteresseerde inwoners van de gemeente Rucphen.
De leden hebben kennis van en/of zijn ervaringsdeskundige op het vlak van één
of meer van de drie wetten: Wmo, Jeugd en Participatie. De leden hebben zitting
op persoonlijke titel en verrichten hun werkzaamheden op persoonlijke titel en zonder
politieke agenda of ruggespraak.

De adviesraad bestaat uit
vrijwilligers. Zij denken vanuit het algemeen belang en vertalen hun
deskundigheid in een advies aan de gemeente. Dit betekent regelmatig stukken
beoordelen en contact onderhouden met het eigen netwerk.

Ook nodigt de Adviesraad
een paar maal per jaar deskundigen uit om onderwerpen toe te lichten. De
Adviesraad vergadert maandelijks om adviezen op te stellen (die vaak worden
voorbereid in kleinere groepen).

Het dagelijks bestuur
(DB) bereidt, samen met de aangestelde ambtenaar, de vergaderingen en te
bespreken onderwerpen voor.

Daarnaast is er overleg
met externe contacten, met de wethouders en met ambtenaren.

De Adviesraad is aangesteld
door de gemeente Rucphen. De leden worden benoemd door het college van
burgemeester en wethouders van Rucphen, na het doorlopen van een
sollicitatieprocedure van de Adviesraad.

 • AFGELOPEN JAAR

Als opvolger van de
WMO-raad heeft de Adviesraad Sociaal Domein in 2018 zijn derde jaar beleefd.

De afgelopen drie jaren zou
vooral in het teken staan van de transformatie in het sociaal domein.

De eerdere verwachtingen
wat dit betreft zijn niet uitgekomen.

De gemeente heeft al in
2016 geconcludeerd dat deze transformatie een grote inspanning vraagt van de
gemeentelijke organisatie. Maar vooral ook een omslag in denken en handelen van
de ambtelijke organisatie evenals van de maatschappelijke organisaties.

De burgers en de
organisaties zullen zelf het initiatief moeten nemen om hun maatschappelijke
omgeving vorm te geven en te zorgen dat de lokale gemeenschap zich sociaal en
maatschappelijk ontplooit. Er zal zorg moeten zijn dat er geen dorpsgenoten
buiten de boot vallen. De gemeente zal meer moeten optreden als ondersteuner/ dienstverlener
van de lokale gemeenschappen. In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met de
invoering van het z.g. Stimuleringsfonds sociaal domein en de ideeën makelaar.
De Adviesraad heeft dit besluit van de gemeente van harte ondersteund.

 • SAMENSTELLING
  ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

De leden van de
Adviesraad Sociaal Domein worden door het College van B&W benoemd voor een
periode van maximaal acht jaar.

De eerste benoeming vindt
plaats voor een periode van 2 jaar met een herbenoemingsperiode van twee jaar.

Zittende leden blijven in
alle redelijkheid aan tot in hun opvolging is voorzien.

Onderstaand het overzicht met leden van de
adviesraad, in aanvulling de aandachtsgebieden.

Leden

 • Mevr. Musters (jeugd en
  onderwijs)
 • Mevr. Keldermans (WMO,
  participatiewet)
 • Mevr. v.d. Waals (WMO,
  participatiewet, vluchtelingenwerk)
 • Mevr. Wagtmans (lid
  cliëntenraad, participatiewet, armoedebeleid,
  vluchtelingenwerk)
 • Mevr. van Unen,
  (jeugdarmoede, WMO en participatiewerk)

Dagelijks bestuur (DB)

 • Dhr. Wijnen, voorzitter
  (WMO, participatiewet)
 • Dhr.
  Smit, penningmeester (WMO, participatiewet)
 • Mevr. Suijkerbuijk,
  secretaris (kwetsbare groepen/ beschermd wonen/ onderwijs)

Secretariële
ondersteuning

 • Mevr. van Unen,
  (secretariële ondersteuning)

Ambtelijke ondersteuning

 • Mevr. v.d. Wegen, (Beleidsmedewerker
  samenleving)

Meer informatie over de
leden van de adviesraad vindt u op de site: https://adviesraadrucphen.nl/samenstelling-adviesraad/

.       UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2018

GEVRAAGD
ADVIES
Periode advies Vastgesteld door B&W
Advies beleidskader zorg voor jeugd 2018-2021 maart-18 mei-18
Wijzigingen verordening WMO juni-18 Nog
niet vastgesteld
Plan van aanpak Transformatieplan oktober-18 Nog
niet vastgesteld
Beleidsregels WMO december-18 Nog
niet vastgesteld

Alle adviezen zijn gepubliceerd op de website:  https://adviesraadrucphen.nl/uitgebrachte-adviezen

 • BEHANDELDE
  ONDERWERPEN 2018

De Adviesraad heeft zich gericht op de
herinrichting van de interne organisatie en de afstemming en samenwerking met
B&W, ambtenaren en belanghebbende organisaties en vrijwilligers.

Afgelopen jaar zijn de deelgebieden van het Sociaal
Domein verdeelt over de leden van de adviesraad. Er is gericht gesproken over
deskundigheidsbevordering middels scholing en gesprekken met direct
belanghebbende ambtenaren, organisaties en burgers.

Na de zomer is de vernieuwde website online gegaan.
Met deze website willen we meer bekendheid geven aan de adviesraad, welke
onderwerpen er behandeld worden en welke adviezen er zijn uitgebracht.

Er wordt gewerkt met een vaste agenda, notulen,
actie- en besluitlijst. Iedere vergadering wordt er gestreefd naar een spreker
vanuit het Sociaal Domein.

Onderstaand in het kort de besproken onderwerpen:

Januari
Stimuleringsregeling Sociaal Domein
Monitor Participatiewet
Februari
Deskundigheidsbevordering gekoppeld aan deelgebieden
Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021
Maart
Nader kennismaken met medewerkers sociaal domein en bespreken
deskundigheidsbevordering
Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021
April
Van Transitie naar Transformatie
Terugkoppeling bijeenkomst Koepel Adviesraden
Mei
VVE-plan
Wijzigingen verordening WMO
Voorbereiden deskundigheidsbevordering
Juni
Budget sociaal domein/ toekomstvisie en hoe verhoudt zich dit.
 Deskundigheidsbevordering/ invulling per
werkgroep
Pop up winkel (huis van morgen)
Juli
Kennismaking Mevr. Breedveld; nieuw wethouder
Ideeënmakelaar
Deskundigheidsbevordering/bijscholing
Augustus
Armoedebeleid
Dienstencheques
September
Maatschappelijk werk
Beleid Jeugdbos/jeugdzorg
Oktober
Plan van aanpak Transformatieplan
Terugkoppeling overleg regionale adviesraden
Verordening WMO/voorbereiden bestuurlijk overleg
November
OGGZ
Beleidsregels WMO
Beleidsregels collectieve zorgverzekering 2019
December
Terugblik en vooruitzien 2019: – Transformatie

 •   DOELSTELLINGEN 2019

De
adviesraad heeft een aantal doelstellingen geformuleerd voor 2019.

Een
van de belangrijkste doelstellingen is vroegtijdig, structureel en planmatig
geïnformeerd te worden over het te vormen of aan te passen beleid.

Om
dit optimaal en integraal vorm te geven gaat de adviesraad in gesprek met de
betrokken ambtenaren, achterban, belanghebbende organisaties en verantwoordelijke
ambtenaren.

In samenwerking met de
adviesraden van de D6 gemeenten hebben we de ambitie om waar het kan regionale samenwerking
op te zoeken bij beleidsstukken die worden vastgesteld door de D6 gemeente.

Aankomende
jaar willen we investeren op scholing en training in samenwerking met
ambtenaren en ander belanghebbende partijen. Waar het kan willen we samen met
de D6 gemeenten werken aan de organisatie van gezamenlijke
deskundigheidsbevordering.

l

 • VERWACHTE
  ADVIEZEN 2019

Transformatieplan
Jeugdbeleid (evaluatie)
Verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
(evaluatie)
Jeugdarmoede (evaluatie)
Rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo Evaluatie programmaplan
Sportnota
Implementatieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Cliëntondersteuning

6.
FINANCIEEL OVERZICHT 2018
Het budget voor de Adviesraad Sociaal Domein wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Rucphen op basis van een werkplan en begroting. De leden ontvangen voor hun bijdrage aan vergaderingen en activiteiten een kostenvergoeding.